top of page

สาขาหนองยายบู่

HOMEY, HEALTHY WITH HEART
“บริการด้วยใจ อบอุ่นเหมือนบ้าน”
เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นคลินิกที่ให้บริการเสมือนโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านคุณด้วยเครื่องมือแพทย์และทีมงานคุณภาพ รักษาอายุรกรรมทั่วไป ผ่าตัดทั่วไป เอกซเรย์
บริการรักษานอกสถานที่รักษา Exotic Pet
ฉีดวัคซีน อาบนํ้า จําหน่ายอาหารรักษาโรค
เปิดบริการเวลา 9:00-21:00 น

bottom of page