top of page

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของ Petfriends

     Petfriends เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2551 โดยสัตวแพทย์บัณฑิตเกียรตินิยมจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ท่าน เริ่มต้นจุดมุ่งหมายของ Petfriends คือเพื่อรักษาสัตว์เลี้ยงทุกชีวิตให้กลับมาเป็นเพื่อนที่คอยเคียงข้างมนุษย์ เพราะไม่ใช่แค่มนุษย์ที่ต้องการการดูแลรักษา รวมถึงเอาใจใส่ สัตว์เลี้ยงก็ต้องการเช่นเดียวกัน Petfriends จึงรวบรวมทีมสัตวแพทย์ที่มากประสบการณ์ทางด้านต่างๆ และเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองด้านการรักษาที่มากขึ้น
     “ไม่ใช่แค่การรักษาแต่ต้องดูแล” Petfriends ขยายสาขาเพื่อตอบโจทย์และรองรับกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น “คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงบางแสน” จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดทำเป็น Wellness Center สถานที่รองรับดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของการมีสุขภาพดี ทั้งนี้เพราะการไม่หยุดพัฒนา Petfriends ได้ขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ชลบุรี สาขาที่ 3 จึงปักหมุดอยู่ที่อำเภอบ้านบึง แหล่งอุตสาหกรรมสำคัญของภาคตะวันออก
     ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา Petfriends ยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ โดยในปี 2026 เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการเป็นโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำของภาคตะวันออก การพัฒนา และส่งเสริม จึงเป็นแนวคิดหลักที่ Petfriends ต้องการไปให้ถึง พัฒนาการรักษา พัฒนาคุณภาพของสัตว์เลี้ยง  และพัฒนาชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในต่อองค์กร เพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจต่อไปในอนาคต
“ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์
แต่ความสำเร็จเป็นผลลัพธ์จากการลงมือทำ
ตามข้อปฏิบัติพื้นฐานที่กำหนดไว้ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง"
Group 1.png

เป็นโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำของภาคตะวันออก ที่บริหารงาน เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

วิสัยทัศน์ Vision

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
 - ในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ

บริหารงานด้วยความสมดุล/สร้างความพอดี ตระหนักรู้
- สมดุลกาย-ใจ
- สมดุลโลก-ธรรม
- สมดุลงาน-ชีวิต
- สมดุลส่วนตัว-ส่วนรวม


ดำเนินธุรกิจเพื่อนสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรม
- แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆมิติ (Stakeholder)

ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม(ESG)

พันธกิจ Mission

Vison Mission
bottom of page