top of page

Exotic Checkup program

โปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงพิเศษ เช่น นก เต่า งู กิ่งก่า กระต่าย ฯลฯ 


เหมาะสำหรับ
 • สัตว์เลี้ยงพิเศษ 
 • เริ่มรับสัตว์เลี้ยงพิเศษมาใหม่
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจคัดกรองโรค
 • ยกเว้นการตรวจสัตว์น้ำ

 • ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 • ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว

ปกทำหมันใหญ่.png

Exotic Checkup program

โปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงพิเศษ Exotic Program

สัตว์เลี้ยงพิเศษ เช่น นก เต่า งู กิ่งก่า กระต่าย ฯลฯ เหมาะสำหรับ

 • สัตว์เลี้ยงพิเศษ 

 • เริ่มรับสัตว์เลี้ยงพิเศษมาใหม่

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ตรวจคัดกรองโรค

รายละเอียด

 • ตรวจร่างกายภายนอกโดยละเอียด

 • ส่องตรวจอุจจาระ

 • ตรวจผิว และสภาพขนภายนอก

 • ตรวจตา และช่องหู

 • ถ่ายพยาธิทางเดินอาหาร,X-ray Digital

 • ตรวจเพศงู 

**เงื่อนไข

 • ยกเว้นการตรวจสัตว์น้ำ

 • ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว


 • ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว

bottom of page