top of page

คลินิกโรคหัวใจ

คลินิกโรคหัวใจ Petfriends ให้บริการทางด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาสัตว์เลี้ยง รวมถึงให้คำปรึกษาแก่สัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาโรคหัวใจ ตลอดจนแนะนำแนวทางการรักษาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครอง และสัตว์เลี้ยง
ปกทำหมันใหญ่.png

สัตวแพทย์ประจำคลินิก

bottom of page