VET TEAM:ทีมสัตวแพทย์

"หมออ๋อง"
น.สพ. นิรันดร์  พรศิริวิวัฒน์ 
"หมอกอล์ฟ"
น.สพ. วชิระ  จรูญรัตนา

VISIONS

วิสัยทัศน์ในการทำงาน

"หมอแชมป์"
น.สพ. วิกรม  เจตนาวณิชย์ 
"หมอจูน"
สพ.ญ. พิฐชญาณ์  วีระพงศ์สกุล 

PROFESSIONAL

AND SPECIALIST TEAM

สัตวแพทย์มืออาชีพ

และทีมแพทย์เฉพาะทาง

"หมอพร"
สพ.ญ. อาภาพร  เจตนาวณิชย์
"หมอม่อน"
น.สพ. ธนุสรณ์ ภควัมบดี

Modern Veterinary Medical Equipment

เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง

การแพทย์มีความทันสมัย

"หมอบาย"
น.สพ. ภูวรักษ์ กำมเลศ
"หมอนุ่น"
สพ.ญ. ศิยานนท์ อาจเอื้อ

Effective Communication

มีประสิทธิภาพ

ในการสื่อสาร

"หมอต๊อบ"
น.สพ. พนธกร  กังวานฤทธิไกร
"หมอแอน"
สพ.ญ. ธิดาวัลย์ บุญเอนก

Social Responsibility

ทำงานด้วยจิตสำนึก

ในการรับผิดชอบสังคม

"หมอแอ๊นท์"
สพ.ญ อุษณากร พงษ์สง่างาน
"หมอลูกน้ำ"
สพ.ญ. กมนียา กระจ่าง

ดูแล 24 ชั่วโมง

Care 24 Hours

(รักษาสัตว์ชลบุรี,คลินิกรักษาสัตว์ศรีราชา,ฝากเลี้ยงสัตว์ชลบุรี,โรงพยาบาลสัตว์ชลบุรี,โรงพยาบาลสัตว์ศรีราชา)