top of page

คลินิกฝังเข็ม

การฝังเข็มถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่เลือกให้สัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วย ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน กรณีที่การใช้ยาทำให้เกิดผลข้างเคียง หรือแม้กระทั่งกรณีที่สัตว์ป่วยไม่สามารถกินยาได้ด้วย


และเพราะ Petfriends เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงนำการรักษาด้วยวิธีการฝั่งเข็มเข้ามา เพื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงได้
ปกทำหมันใหญ่.png

สัตวแพทย์ประจำคลินิก

bottom of page