top of page

คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

บริการรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (Exotic) เปิดให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ กระต่าย หนู กระรอก ปลา นก เต่าและสัตว์เลื้อยคลาน ตั้งแต่หัตถการทั่วไป จนถึงผ่าตัดและฝากรักษา
ปกทำหมันใหญ่.png

สัตวแพทย์ประจำคลินิก

bottom of page