top of page

คลินิก Endoscopy

Endoscopy หรือการส่องกล้อง เป็นเทคโนโลยีอันทันสมัย สามารถช่วยให้การวินิจฉัยโรคและความผิดปกตินั้นง่ายและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้วินิจฉัยความผิดปกติในร่างกายสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ในด้านการรักษาก็ยังสามารถช่วยในการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อผิดปกติที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว หรือการคีบ ตัด และนำสิ่งแปลกปลอมต่างๆ จากภายในร่างกายออกมาได้อีกด้วย
ปกทำหมันใหญ่.png

สัตวแพทย์ประจำคลินิก

bottom of page