top of page

Petfriends Taxi

   สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกในการเดินทางPetfriends มีบริการ รถรับ-ส่งสัตว์เลี้ยง ผู้ปกครองสามารถวางใจได้ ในมาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาลฯ อำนวยความสะดวกด้วยอุปกรณ์ เช่น ปลอกคอ สายจูง และกรงสำหรับการเคลื่อนย้าย ฯลฯ อีกทั้งยังมีการทำความสะอาด ป้องกันเห็บหมัด และเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.

089-2448865

ปกทำหมันใหญ่.png

Petfriends Taxi
บริการรับ-ส่งสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ชลบุรี

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกในการเดินทาง Petfriends มีบริการ รถรับ- ส่งสัตว์เลี้ยง ผู้ปกครองสามารถวางใจได้ ในมาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาลฯ อำนวยความสะดวกด้วยอุปกรณ์ เช่น ปลอกคอ สายจูง และกรงสำหรับการเคลื่อนย้าย ฯลฯ อีกทั้งยังมีการทำความสะอาด ป้องกันเห็บหมัด และเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ
อัตราค่าบริการ Petfriends Taxi

*คิดตามระยะทางจากที่เข้ารับบริการ(ต้นทาง) ถึงบ้านลูกค้า

*ราคาเป็นราคารวมต่อเที่ยว ทั้งขาไป และขากลับ

ระยะทางตั้งแต่ 0-5 กิโลเมตร ราคา 330 บาท

ระยะทางตั้งแต่ 5.1-10 กิโลเมตร ราคา 480 บาท

ระยะทางตั้งแต่ 10.1-15 กิโลเมตร ราคา 6300 บาท

ระยะทางตั้งแต่ 15.1-20 กิโลเมตร ราคา 750 บาท

ระยะทางตั้งแต่ 20.1-30 กิโลเมตร ราคา 950 บาท

ระยะทางตั้งแต่ 30.1-40 กิโลเมตร ราคา 1,250 บาท

ระยะทางตั้งแต่ 40.1-50 กิโลเมตร ราคา 1,600 บาท

ระยะทางมากกว่า 50 กิโลเมตรขึ้นไป ราคา 1,600 บาท

บวกเพิ่มกิโลเมตรละ 8 บาทเพิ่มเติมตามระยะทางจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.

089-2448865

หรือแชทสอบถามได้ที่

bottom of page